Tlf.: 24273938
Indkøbskurv:0 Enheder DKK 0,00
Vidensledelse kort fortalt

Skrevet den 3. april 2012

Vidensledelse har gennem de seneste 15 år været et af de hotte emner inden for ledelseslitteraturen. Men hvad er vidensledelse og hvordan kan vi som ledere bruge vidensledelse aktivt?

Nedenstående korte beskrivelse er udarbejdet på baggrund af en omfattende litteraturgang som led i en engelsksproget MBA afhandling.

Kendetegn

Vidensledelse har følgende fem kendetegn:

1. Både håndgribelig og uhåndgribelig viden spiller en væsentlig rolle

2. Såvel organisationens interne som eksterne viden er af betydning

3. Vidensledelse skal på lang sigt forholde sig til både udvikling af ny viden og udnyttelse af eksisterende viden i en organisation

4. Det er en proces, hvorigennem der skabes værdi

5. Det kan gøres systematisk

 

Værdien

Anvendt optimalt kan vidensledelse bidrage til en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne og derigennem medvirke til at forbedre bundlinjen og/eller medvirke til løbende effektivitetsforbedringer.

 

Kortlægning

Henley Management Forum har udarbejdet en model for en systematisk kortlægning af vidensledelse. Modellen består af tre byggesten: Virksomhedens ansatte, organisationens strukturer og eksterne relationer. Imellem og indeni disse tre byggesten strømmer viden og det er ledelsen af disse vidensstrømme, der er interessant.

Jeg har tilbage i 2010 kortlagt niveauet for vidensledelse blandt grønlandsbaserede virksomheder med mere end 4 ansatte. Presseomtale: http://sermitsiaq.ag/node/75735

Kortlægningen af niveauet for vidensledelse sker konkret ved hjælp af 2 x 9 spørgsmål. Her spørger man dels til det aktuelle niveau for vidensstrømmen og dels til det ønskede niveau for samme vidensstrøm. For hver af nedennævnte vidensstrømme gives en værdi for 'Aktuelt niveau'og 'Ønsket niveau'(på en skala fra 1-7, hvor 1 er slet ikke og 7 er fuldtud)

1. I hvor høj grad opsamles og deles viden via formelle og uformelle samtaler mellem ansatte i din virksomhed/organisation?

2. I hvor høj grad bliver viden opsamlet og gjort tilgængelig i din virksomheds/organisations systemer?

3. I hvor høj grad foretager alle ansatte individuel opsamling af viden udenfor din virksomhed/organisation? 4. I hvor høj grad kan din virksomheds/organisations systemer anvendes til opsamling og deling af viden?

5. I hvor høj grad har din virksomhed/organisation strukturer, der understøtter læring?

6. I hvor høj grad har din virksomhed relevante systemer og processer, der gør det muligt for relevante eksterne partnere at hente relevant viden?

7. I hvor høj grad har ansatte i din virksomhed/organisation adgang til ekstern viden?

8. I hvor høj grad opsamler din virksomhed/organisation relevant viden fra samarbejdspartnere?

9. I hvor høj grad foregår der vidensdeling mellem din virksomheds/organisations samarbejdspartnere?

Når den enkelte organisation har besvaret spørgeskemaet, vil det være naturligt at koncentrere indsatsen der, hvor forskellen mellem aktuelt og ønsket niveau er størst. Det er samtidig vigtigt, at man ikke sætter sig for at forbedre flere end nogle få vidensstrømme ad gangen.

 

Eksempel

Lad os tage et eksempel. Organisationen har et stort negativt gab på kortlægningen af vidensstrøm 5. Det vil sige, at organisationen vurderer, at den ikke har tilstrækkelige strukturer, der kan understøtte læring. Organisationen må derfor overveje, hvor der kan sættes ind og kan i den forbindelse overveje behovet for følgende aktiviteter, som alle påvirker den femte vidensstrøm.

- Er der udviklet overordnede retningslinjer for organisationens kerneområder og er der i denne forbindelse taget højde for alle kompetenceudviklingsbehov?

- Er videnskompetencer indarbejdet i rekruttering, effektiviseringsmål og kompetence-udviklingsprocesser?

- Bliver succeser fejret eller værdsat og opfordres alle til at lære af fejl?

- Er det tilladt at fejle og gives der tid og rum til at lære og prøve nyt?

- Er der udviklet værktøjer til effektiv håndtering af standard aktiviteter?

- Bliver der bygget på organisationens styrker fremfor et fokus på svagheder?

- Har organisationen et bredt udbud af vejledninger og manualer, som kan imødekomme forskellige individuelle læringsstile og behov?

- Investeres der i E-learning som et supplement til øvrig kompetenceudvikling?